02.11.2018.god.

                                                                             Redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin

Redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin je održana dana 02.11.2018.godine u prostorijama radio kluba na kojoj su donešene slijedeće odluke:

- usvojen je izvještaj o radu za protekli mandatni period 2016-2018.god.,
- usvojen je financijski izvještaj za 2018.god. (1.1.2018.-31.10.2018.god.)

- za predsjednika Skupštine izabran je Ekrem Harbaš - E73HE,

- u Nadzorni odbor su izabrani:
1.Muratović Hakija - E71MH, predsjenik
2.Kličić Mehmed - E72KM, član
3.Murić Enver - E74ME, član

- u Upravni odbor od više predloženih kandidata (13 predloženih) izabrani su:
1.Kličić Meho, E74NI
2.Đuzelić Hasan, E74HD
3.Sedić Muho, E74SE
4.Puškar Jusuf, E75RP
5.Salkić Ševal, E72DD
6.Prošić Šerif, E72PS
7.Ljubijankić Safet, E74LS
8.Duraković Remzo, E73RE
9.Hasojlić Hasan, E77HH

- za predsjednika Udruženja i UO izabran je Puškar Jusuf, E75RP