30.10.2020.god.


Redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin je održana dana 30.10.2020.godine u prostorijama radio kluba na kojoj su donešene slijedeće odluke:

- usvojen je izvještaj o radu za protekli mandatni period 2018-2020.god.,
- usvojen je financijski izvještaj za 2020.god. (1.1.2020.-30.10.2020.god.)

- za predsjednika Skupštine izabran je Ekrem Harbaš - E73HE,

- u Nadzorni odbor su izabrani:
1.Muratović Hakija - E71MH, predsjenik
2.Kličić Mehmed - E72KM, član
3.Murić Enver - E74ME, član

- u Upravni odbor od više predloženih kandidata (13 predloženih) izabrani su:
1.Puškar Jusuf, E75RP
2.Kličić Meho, E74NI
3.Ljubijankić Safet, E74LS
4.Prošić Šerif, E72PS
5.Salkić Ševal, E72DD
6.Kečanović Kristijan, E70DX
7.Kličić Denis, E72CKD
8.Golob Janko, E72JG
9.Omerović Emir, E72OEC

- za predsjednika Udruženja i UO izabran je Puškar Jusuf, E75RP